اولین پلتفرم رنکینگ کلمات

بدون نیاز به دسترسی کنسول و سایت

فرقی نداره

ورکا با تضمین جایگاه مورد نظر تمامی قراردا های خود را بعد از تحویل جایگاه تصفیه میکند

a.aahmadii

workaa

روش های مورد استفاده ما به رنگ سفید بوده و از هیچ روش سیاه یا قهوی ای برای رنکینگ استفاده نمیشود

Knowledge is everything

My Skills.

01.

پیدا کردن کلمه مورد نظر

مشتری عزیز باید به عنوان ساحب کسب و کار خود کلمه مورد نیاز را یافته، بررسی و به ما اعلام دارید 

02.

امضای قرارداد

هر کلمه ای پلن و قیمت متفاوتی دارد و در این مرحله قرارداد طراحی شده و با شما به امضا در می آید

03.

تحویل جایگاه مورد نظر

بعد از سپری شدن زمان قرار داد و اعمال پلن ها بر روی کلمات مورد نیاز شما جایگاه شما تقدیم و قرار داد نقد می شود

خبر های دنیای سرپ

اخ
بار.